SUBSIDIES AANVRAGEN BIJ DORPSBELANG

Elk jaar krijgt Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen gelden van de gemeente Leeuwarden en vanuit het lidmaatschap van de Vereniging. Deze gelden worden gebruikt voor het Dorpsblad “de Kobbeflecht ” en voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en activiteiten binnen de drie dorpen.

Elk jaar kunnen verenigingen, groepen en individuele personen vanuit de drie dorpen plannen/ideeën indienen bij het bestuur van Dorpsbelang. Deze plannen/ideeën worden aan de hand van de door de gemeente Leeuwarden opgestelde criteria beoordeeld. Een aanvraag voor het lopende jaar dient uiterlijk voor 1 april ingediend te worden. Later ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Het bestuur neemt in de vergadering van mei een besluit over de ingediende voorstellen en koppelt dit vervolgens terug naar de indieners. Soms wordt een deel van het aangevraagde bedrag toegekend, soms het gehele bedrag, maar het komt ook voor dat de aanvraag (gemotiveerd) wordt afgewezen. De besluiten worden in de Kobbeflecht gepubliceerd en op deze website gepubliceerd.

Documenten

Criteria van de gemeente Leeuwarden

Aanvraagformulier dat bij het bestuur moet worden ingediend.

Subsidies van en via Dorpsbelang: een artikel van de penningmeester, gepubliceerd in de Kobbeflecht van september 2022.

Subsidies die in 2023 zijn toegekend

Subsidies die in 2022 zijn toegekend.