Bestuur

Namens de drie dorpen hebben de volgende personen zitting in Dorpsbelang:

Bonne Meetsma

Voorzitter

Piet Weiland

Penningmeester

Hendrikus Venema

Secretaris

Cor Opmeer

Bestuurslid

Jos Felen

Bestuurslid


Op dit moment is het bestuur nog steeds op zoek naar bestuursleden. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met één van de bstuursleden of via het secretariaat.

Contactgegevens

Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen

Secretariaat
Oan ‘e Dyk 9
9083AB Snakkerburen

+31 646 142 908

Dorpsbelang LMS is een vereniging. De “spelregels” van deze vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen vergadert in principe elke derde dinsdag van de maand van 8 tot 10 uur in het Doarpshûs De Weeme.

De data voor 2022 zijn:

  • 19 april
  • 17 mei
  • 21 juni
  • 12 juli

Inspreektijd: 20:00 – 20:30 uur

Algemene Ledenvergadering:

  • 24 mei In Dorpshuis De Weeme Lekkum

Start 20:00 uur

Vergaderingen

Verslagen en informatie

Van elke vergadering wordt een verslag en aan actielijst gemaakt. De goedgekeurde actielijsten kunt u hieronder vinden:

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen schrijft in elke editie van het Dorpsblad de Kobbeflecht een stukje over de laatste nieuwtjes en bewonderenswaardigheden.

Facebook:
Wijkprogramma Gemeente Leeuwarden:

Elk jaar krijgt Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen gelden binnen van de gemeente Leeuwarden en vanuit het lidmaatschap aan de vereniging. Deze gelden worden gebruikt voor het Dorpsblad “de Kobbeflecht” en voor het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.

Elk jaar kunnen er voorstellen ingediend worden. Deze worden aan de hand van de door de gemeente opgestelde criteria beoordeeld. Een aanvraag voor het lopende jaar dienst uiterlijk voor 1 april ingediend worden (aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen).

Het bestuur neemt dan in de vergadering van mei een besluit op de ingediende voorstellen en koppelt dit terug naar de indieners en in de Kobbeflecht.

De criteria voor de toekenning kunt u vinden via:

Aanvraagformulier voor subsidie:

Subsidies