Bestuur

Namens de drie dorpen hebben de volgende personen zitting in Dorpsbelang:

VACATURE

Voorzitter

Piet Weiland

Penningmeester

VACATURE

Secretaris

Cor Opmeer

Bestuurslid

Jos Felen

Bestuurslid


Op dit moment is het bestuur dringend op zoek naar bestuursleden. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of via het secretariaat.

Contactgegevens

Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen

Secretariaat vacature

Postadres: Terp 5, 9081 AV Lekkum

Dorpsbelang LMS is een vereniging. De “spelregels” van deze vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen vergadert in principe eenmaal per maand van 8 tot 10 uur in het Doarpshûs De Weeme.

VERGADERINGEN BESTUUR

De data voor 2022 zijn:

  • 19 april
  • 17 mei
  • 21 juni
  • 22 september

Inspreektijd: 20:00 – 20:30 uur

VERSLAGEN

Van elke vergadering wordt een verslag en een besluitenlijstlijst gemaakt. De goedgekeurde besluitenlijsten kunt u hieronder vinden:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

  • 24 mei In Dorpshuis De Weeme Lekkum

Start 20:00 uur

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen schrijft in elke editie van het Dorpsblad de Kobbeflecht een stukje over de laatste nieuwtjes en bewonderenswaardigheden.

Facebook:
Wijkprogramma Gemeente Leeuwarden:

Elk jaar krijgt Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen gelden binnen van de gemeente Leeuwarden en vanuit het lidmaatschap aan de vereniging. Deze gelden worden gebruikt voor het Dorpsblad “de Kobbeflecht” en voor het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.

Elk jaar kunnen er voorstellen ingediend worden. Deze worden aan de hand van de door de gemeente opgestelde criteria beoordeeld. Een aanvraag voor het lopende jaar dienst uiterlijk voor 1 april ingediend worden (aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen).

Het bestuur neemt dan in de vergadering van mei een besluit op de ingediende voorstellen en koppelt dit terug naar de indieners en in de Kobbeflecht.

De criteria voor de toekenning kunt u vinden via:

Zie hier het artikel dat de penningmeester in de Kobbeflecht van september 2022 heeft geschreven: “SUBSIDIES VAN EN VIA “DORPSBELANG”.

AANVRAAGFORMULIER voor subsidie bij Dorpsbelang:

Subsidies